Nieuws en actualiteiten

Aan de vele vrijwilligers die zich hebben ingezetvoor het perfect verlopen van de Mattheüs Passion. Het was een unieke muzikale... lees meer >

21-03-2023

Kleuterkerk

Op zondag 5 maart zijn we met de kinderen die aanwezig waren bij dekleuterkerkviering op weg gegaan naar Pasen. Om... lees meer >

In de veertigdagentijd /vastentijd bidden we in Handeliedere vrijdag om 15.00 uur de Kruisweg. Bij goed weer buiten in het park, anders... lees meer >

De zondag vieringen om 9.30 uur in Bakel zijn voortaan weer in de kerk.

Onlangs is er ook in onze kerken gecollecteerd voor de slachtoffers van de aardbevingsramp in Syrië en Turkije. Deze collecte... lees meer >

20-02-2023

Vastenproject

Vastenproject Parochie H. Willibrordus:Onderwijs voor kinderen in de Centraal Afrikaanse Republiek Tijdens de Vastenperiode in dit jaar 2023 richt onze... lees meer >

Actie Kerk in balans 2023 Jaarlijks doen wij een beroep op u om een vrijwillige bijdrage te geven vooronze parochie.... lees meer >

Op 1 januari 2015 is uit de parochies van Gemert en Bakel de nieuwe parochie van Gemert-Bakel ontstaan met als... lees meer >

Omdat ook de parochie moet bezuinigen met het verwarmen van de kerk zal vanaf 27 november2022 de koffie na de... lees meer >

Het is een oud gebruik om bij het overlijden van een parochiaan eenmalig ’s middags om 12uur een klok te... lees meer >

Financiën

Afspraken /Voorwaarden Parochiebijdrage

 1. 1. De hoogte van de gezinsbijdrage aan de parochie is vrijwillig. Als richtlijn geldt een minimale bijdrage van € 80,= per jaar per gezin en € 40,= per jaar per persoon.
 2. 2. Bij betaling van het minimum bedrag (voor voorwaarden zie punt 4) geldt een korting van 20% op de kosten (conform de Tarievenlijst van dat kalenderjaar) verbonden aan het voorgaan van diensten zoals huwelijk, jubilea, avondwake, absoute en uitvaart. Onder jubilea wordt verstaan; 25, 40, 50 en 60 jarig huwelijk, alsmede dienst- en ambtsjubilea.
 3. 3. Voor de sacramenten van Doop, Eerste Communie en Vormsel is de bijdrage in kosten nihil mits er de afgelopen 5 jaar ononderbroken voldoende parochiebijdrage is betaald (voor voorwaarden zie punt 4).
 4. 4. Als voorwaarde voor de korting op de kosten geldt dat men de laatste 5 jaren ononderbroken ten minste de minimale bijdrage heeft voldaan.
 5. 5. Zij, die minder betalen dan het minimale bedrag, hebben geen recht op een korting en moeten derhalve “volledig” bijdragen in de kosten voor eventueel door hen verlangde diensten.
 6. 6. Leden die aanspraak willen maken op de hiervoor vermelde diensten, maar nog geen 5 jaren hun gezinsbijdrage hebben voldaan, komen in aanmerking voor een korting naar rato van het aantal jaren van lidmaatschap.
  Een voorbeeld:
  Neemt men pas twee jaar deel aan de parochiebijdrage en men wil een huwelijksmis, dan geldt er een korting van 2/5 deel oftewel 40% van het maximale kortingsbedrag.
 7. 7. Elk eventueel, thuiswonend gezinslid heeft recht op de in punt 2 en 3 omschreven diensten.
 8. 8. Kosten voor jubileumkaarsen en bloemen, komen voor eigen rekening.
 9. 9. Het aanzoeken van “eigen” voorganger en /of eigen koor is voor eigen rekening en geeft geen recht op korting.
 10. 10. Gezinsleden (kinderen) die het gezin verlaten en economisch zelfstandig gaan wonen kunnen zich binnen 1 jaar aanmelden voor de parochiebijdrage. Men blijft het eerste jaar verzekerd van vrijstelling van kosten voor de hiervoor genoemde diensten mits de ouders langer dan de laatste 5 jaar aan het parochiefonds hebben betaald. Meldt men zich later dan 1 jaar aan voor de parochiebijdrage, dan moet men zich houden aan de hiervoor genoemde voorwaarden.
 11. 11. Als men als niet lid gebruik wil maken van boven vermelde diensten is men verplicht om vooraf de kosten te voldoen. Voor uitvaart en/of avondwake wordt achteraf om betaling gevraagd.
 12. 12. Nieuwkomers, die binnen 1 jaar lid gaan deelnemen aan de parochiebijdrage hebben recht op de in punt 2 en 3 omschreven diensten. Voorwaarde is echter wel dat men in de vorige parochie de laatste 5 jaren heeft deelgenomen aan de parochiebijdrage aldaar. Aan te tonen door een verklaring van de vorige parochie.
 13. 13. De boven vermelde afspraken/voorwaarden zijn bedoeld voor mensen die woonachtig zijn in Gemert-Bakel of behoren tot de parochie van de H. Willibrordus Gemert-Bakel. Ze zijn tevens bedoeld voor mensen die buiten de parochie zijn gaan wonen en zijn blijven deelnemen aan de parochiebijdrage. Ons uitgangspunt is dat ieder behoort tot de parochie waar hij of zij woonachtig is. Over een sterke verbondenheid met de parochie in Gemert-Bakel kan met het parochiebestuur overleg gevoerd worden.
 14. 14. Gevallen waarin dit reglement niet voorziet, worden beslist door het parochiebestuur.

Gemert-Bakel, april 2022

Tarieven

Tarieven:
http://www.heiligewillibrordus.nl/tarieven-en-bijdragen/

Tarieven graven:

http://www.heiligewillibrordus.nl/tarieven-graven/ANBI

ANBI status
Nieuwe folder verschijnt binnenkort


Bankrekeningnummers

Bankzaken parochie Heilige Willibrordus Gemert – Bakel:  NL45 RABO 0166126780


Parochiebijdrage:

Gemert: NL 40 RABO 0116126280

De Mortel NL 14 RABO 0134902068

Bakel: NL 06 RABO 0104134976

Milheeze: NL 49 RABO 0134200128

De Rips: NL 51 RABO 0144090503

Elsendorp: NL 43 RABO 0114000859

Handel: NL 41 RABO 0116102497Machtigingsformulier kerkdorpen

U kunt de parochie de machtiging laten regelen via dit formulierFormulier overeenkomst periodieke belastingaftrek

U kunt hier het formulier voor Overeenkomst Periodieke Gift in geld openen en dan zelf het bedrag overmaken.

Actie Kerkbalans 2022