Nieuws en actualiteiten

22-01-2021

Op zoek!

Wij zijn op zoek naar… Een persoon die op de pastorie St. Jan te Gemert enkele huishoudelijke werkzaamheden wil verrichten.... lees meer >

Aanscherping regelgeving omtrent gebruik pastorie in Gemert Het zal u niet ontgaan zijn dat het aantal besmettingen met Covid-19 (te)... lees meer >

Folder Kerkbalans 2021. Een machtigingsformulier treft u via deze link aan.

Met het feest van de Doop van de Heer sluiten we de Kersttijd af. In menig parochie staat de voorbereiding... lees meer >

ONS DOOPSEL EN VERANTWOORDELIJKHEID Vijfde Woord ter bemoediging Beste broeders en zusters, Afgelopen zondag hebben wij met het feest van... lees meer >

De redactie van Gemerts Nieuwsblad heeft kennis geven om de krant voortaan alleen op dinsdagen uit te brengen. Dat houdt... lees meer >

Beste Parochianen, Zoals bekend, zijn de maatregelen i.v.m. Corona-virus aangescherpt.In elke viering mogen maximaal 30 personen deelnemen. U kunt zich... lees meer >

Een oproep namens onze trouwe kerkhofwerkers….Het kerkhof St. Jan en de Algemene begraafplaats in Gemert worden wekelijks keurig geschoffeld door... lees meer >

Op zoek!

Wij zijn op zoek naar…


Een persoon die op de pastorie St. Jan te Gemert enkele huishoudelijke werkzaamheden wil verrichten.


Het komt neer op 3 uren om de 14 dagen op een maandagmorgen van 9.00 uur tot 12.00 uur.


Bent u geïnteresseerd of wilt u meer weten, stuur dan een mail naar: bestuur@heiligewillibrordus.nl
Wij nemen dan contact met u op.


Bestuur Parochie H. Willibrordus Gemert-Bakel.

Terug naar boven

Aanscherping regelgeving

Aanscherping regelgeving omtrent gebruik pastorie in Gemert

Het zal u niet ontgaan zijn dat het aantal besmettingen met Covid-19 (te) langzaam daalt en dat tegelijkertijd de besmetting door het Engelse variant toeneemt. De overheid, RIVM en GGD’s spreken allemaal hun grote bezorgdheid uit en ook wij moeten daarom maatregelen treffen waarmee het aantal onderlinge contacten afneemt en tot een minimum wordt beperkt.


Het parochiebestuur scherpt daarom de maatregelen rond het gebruik van de pastorie in Gemert aan; de reeds vigerende maatregelen blijven van kracht maar worden op bepaalde punten aangescherpt:
– Met ingang van dinsdag 19 januari a.s. worden er geen bijeenkomsten meer georganiseerd in het vergaderlokaal.
– Dit houdt ook in dat er geen koffie meer wordt gedronken in het vergaderlokaal; koffie kan door ieder die werkzaam is in de pastorie opgehaald worden in de (groene) pantry en vervolgens op zijn/haar werkplek opgedronken worden.
– De kerkhofmedewerkers en andere “buiten”-werkers krijgen koffie aangereikt in een van de garages.
– Korte besprekingen met maximaal twee mensen van buitenaf worden met in achtneming van de 1,5 m afstand en het gebruik van een mondkapje op een geschikte plek daartoe gevoerd. Maar niet langer dan strikt noodzakelijk.
– Het parochiebestuur zal ook vrijwel alles digitaal afhandelen en daarbij gebruik maken van diverse media.
– Om de besmettingskans in de gangen te verkleinen wordt het aantal bewegingen aldaar beperkt; dat bereiken we doordat gasten voor pastor Schevers via zijn eigen (buiten-)voordeur zijn woning in- en uitgaan.
– Ook de medewerkers en gasten van Denkkamer mogen uitsluitend met mondkapje op door de gang en over de trap lopen.
– Vanaf nu draagt iedereen een mondkapje binnen de pastorie totdat hij/zij op zijn eigen werkplek zit.


Deze aangescherpte maatregelen blijven van kracht tot dat de situatie rond Covid-19 dit toelaat en zal het bestuur dan bekend maken.


Het parochiebestuur is ervan overtuigd dat wij allen beseffen dat het werk voor onze parochie doorgang moet vinden maar dat veiligheid voor ons allen minstens zo belangrijk is.


Blijf gezond!


Jo Grouls, namens het parochiebestuur

Terug naar boven

Kerkbalans 2021

Folder Kerkbalans 2021.

Een machtigingsformulier treft u via deze link aan.

Terug naar boven

Opname R.K. Kerk

Met het feest van de Doop van de Heer sluiten we de Kersttijd af. In menig parochie staat de voorbereiding van kinderen op hun Eerste Communie en Vormsel hoog op de agenda. Het aantal is geringer, maar er zijn ook een heel aantal geloofsgemeenschappen waar volwassenen worden voorbereid op hun opname in de R.K. kerk. Dit traject ter voorbereiding – het zogenaamde catechumenaat- kent naast de bijeenkomsten in de parochie ook twee plechtigheden op diocesaan niveau.
De eerste zondag van de veertigdagentijd is vanouds de dag waarop de bisschop de Plechtigheid van de Uitverkiezing verricht in de kathedraal. Deze plechtigheid is bestemd voor geloofsleerlingen die zich voor bereiden op hun Doopsel met Pasen. In 2021: zondag, 21 februari om 10.00 uur in de St. Janskathedraal de ’s Hertogenbosch.

Een kandidaat kan zich aanmelden voor deze plechtigheid middels het formulier “Aanvraag tot opname in de R.K.-Kerk”.

De bisschop zal tijdens de eucharistieviering op het Hoogfeest van Pinksteren het Heilig Vormsel toe dienen aan volwassenen. Uitgenodigd voor deze plechtigheid zijn R.K. gedoopte volwassenen (onlangs gedoopt met Pasen of al eerder op jonge leeftijd) die hun initiatie in de R.K. Kerk willen voltooien alsook (niet R.K.) gedoopte volwassenen die opgenomen willen worden in de volledige gemeenschap met de R.K. Kerk. In 2021: zondag, 23 mei om 10.00 uur in de kathedrale basiliek van Sint Jan evangelist te ’s Hertogenbosch.

Een R.K. kandidaat kan zich aanmelden voor deze plechtigheid. U kunt het
aanmeldingsformulier: “Aanvraag tot ontvangen van het Vormsel”. Een niet R.K. gedoopte kandidaat kan het formulier: “Aanvraag tot opname in de volledige gemeenschap met R.K. Kerk” aanvragen via administratie2@heiligewillibrordus.nl


Ingevulde aanmeldingsformulieren sturen aan:

Secretariaat bisdom van ’s Hertogenbosch, t.a.v. mw. I. Bodewes.
Postbus 1070
5200 BC ’s Hertogenbosch.
Of:
E: ibodewes@bisdomdenbosch.nl

Voor vragen over de Liturgie: de heer F. van Geneugten.
E: fvgeneugten@bisdomdenbosch.nl


Parochiebestuur H. Willibrordus Gemert-Bakel.

Terug naar boven

Doopsel en verantwoordelijkheid

ONS DOOPSEL EN VERANTWOORDELIJKHEID

Vijfde Woord ter bemoediging

Beste broeders en zusters,

Afgelopen zondag hebben wij met het feest van de Doop van de Heer, liturgisch gezien, de Kersttijd afgesloten. De kerstversieringen in kerken en huizen worden opgeruimd. De kerststal kan weer naar zolder. Het Evangelie van zondag maakte duidelijk dat wij met Kerstmis niet zomaar een geboorte hebben gevierd. Bij de doop van Jezus in de Jordaan wordt Hij aangewezen als de welbeminde Zoon. In Christus zoekt de Vader ons op. Teken van goddelijke solidariteit.

Ook wij zijn gedoopt. Op ieder van ons heeft God zijn hand gelegd. Hij geeft ons kracht om als verantwoordelijke christenen te leven juist ook in deze nare en spannende tijd. Op wat langere termijn lijkt er licht aan de horizon te schijnen. Maar de komende maanden  worden nog lastig. Wij moeten nog even de woestijn accepteren voordat er meer vrijheid en spontaniteit in het beloofde land mogelijk zal worden.

Levensvernieuwing
Het Evangelie bracht ons zondag opnieuw naar de Jordaan. Johannes de Doper heeft daar een massale doopbeweging op gang gebracht. Aan de oevers van de rivier spreekt hij mensen aan en daagt hen uit om hun leven nog eens goed te overwegen. Mensen moeten zich laten dopen als een uiterlijk teken van innerlijke reiniging. Want er staan grote dingen te gebeuren. De Messias is op komst. Johannes is er diep van overtuigd dat een bekering van het hart nodig is. Hij heeft met een scherpe blik om zich heen gekeken. Hij kent de wereld en hij kent het hart van ons mensen. Hij ziet het krabben en het klauwen. Hij ziet het onrecht en de onvrede. Er is zoveel dat het verbond met God weerspreekt.

Wanneer Johannes vandaag zou hebben geleefd dan zou hij ongetwijfeld wijzen naar oorlogsgebieden in Jemen en Ethiopië. Maar ook naar de 80 miljoen vluchtelingen die te vaak aan hun lot worden overgelaten. Maar ook dichter bij huis zou Johannes kunnen wijzen op onze eigen jaloezie, op onze zucht om de eerste te willen zijn; onze roddel en achterklap. Kijk maar, zegt Johannes, kijk in de spiegel en ontdek jezelf. Daarom klinkt die oproep tot ommekeer en levensvernieuwing. De doop is daarvan een teken. Water zuivert en kan zo een teken zijn van een nieuwe start.

Doop van Jezus: solidariteit met falende mensen
In het Evangelie lezen wij dat ook Jezus zich meldt bij Johannes. En Hij stelt een opvallende daad. Hij daalt af in het doopwater en laat zich door de Doper dopen. Op het eerste gezicht is dat vreemd en verwonderlijk. Want Jezus heeft toch geen bekering nodig. Hij is bij uitstek de Rechtvaardige die helemaal open is voor God en voor de mensen. En toch daalt hij af in het water van de Jordaan. Christus wordt zo helemaal één met ons. Midden onder zondaars en bedelaars neemt Hij plaats. De ene Rechtvaardige verklaart zich solidair met falende en liefdeloze mensen. Niet alleen op het kruis van Golgotha, maar ook al bij het afdalen in de Jordaan. Hij die geen doopsel van bekering nodig heeft, verbindt zich met allen die dat doopsel wel nodig hebben. Het gaat om een vrijwillige zelfgave die heel het openbare leven van Christus zal bepalen en die een hoogtepunt krijgt op het kruis, tot onze verzoening.

Als Jezus het doopsel ontvangt, krijgen wij een doorkijk op wie Hij is. De veelgeliefde Zoon van de Vader. God zoekt ons op. In Christus toont de Vader hoezeer Hij van ons houdt en ons nabij wil zijn. Jezus onthult Gods zachtmoedigheid en geduld; zijn verzoenende liefde. De contouren van het optreden van de Heer vinden wij terug bij de profeet Jesaja. Jezus roept niet en schreeuwt niet. Als de Barmhartige breekt Hij het geknakte riet niet, noch dooft Hij de kwijnende pit. Geknakt riet en een dovende pit zijn treffende beelden voor de situatie van ons mensen. Ons bestaan is immers gebroken. Wij verlangen naar geluk en vrede maar niet zelden leeft er onvrede in ons hart. Wij zijn kleine, broze mensen die kwetsbaar leven voor Gods aangezicht. Bij die stand van zaken komt Christus bij ons staan. Niet verwijtend maar solidair; niet verstotend maar vol aanvaarding. De geschonden mens wordt genezen, de schuldige mens ontvangt vergeving en de hulpeloze mens ontvangt nieuw levensmoed.

Ons eigen doopsel
Wij zijn ook gedoopt. Wij ontvingen niet het doopsel van Johannes. Wij zijn gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Geest. God heeft op ieder van ons zijn hand gelegd. Ons eigen doopsel wil meer zijn dan een etiket, meer dan een ritueel. Als het goed is, valt dat ook te zien aan onze manier van samenleven met God en met elkaar. Wij zijn geroepen om Gods liefde te delen met elkaar. Johannes doopt met water; Christus doopt ons met de Geest. En dat is, hopelijk, niet alleen een vrome kreet. Christus schenkt ons de Geest als Helper en Trooster. Juist in deze lastige dagen kunnen wij de hulp en de troost van de Heer natuurlijk ontzettend goed gebruiken. Wij blijven geroepen om een bijdrage te leveren aan de opbouw van onze Kerk. Door de coronacrisis spreken wij daar minder over maar de inzet voor een missionaire Kerk blijft actueel. Gods Geest maakt ons hopelijk creatief om wegen te vinden om het Evangelie van Gods onvoorwaardelijke liefde in Christus te delen met ons tijdgenoten.

U weet dat ik mij zorgen maak over het gebrek aan hoffelijkheid en de toename van de verharding in ons samenleving. Met afschuw hebben de meesten van ons afgelopen week gekeken naar de beelden uit Washington. Christenen zouden aan de verharding niet mee moeten doen. Niet alleen uit beschaving maar juist ook geïnspireerd door ons geloof. Ieder mens is een schepsel van God en heeft daardoor een unieke waardigheid. En juist in een gepolariseerde samenleving zijn christenen geroepen om het bonum commune, het algemeen welzijn te dienen. Laten wij vooral zoeken naar wat ons verbindt en in onderlinge samenwerking de noden van onze tijd bij de horens vatten.

Woestijn en beloofd land
Ik schrijf dit Woord ter bemoediging midden in de tweede lockdown. Doordat het vaccinatieprogramma is opgestart, lijkt er op langere termijn licht aan het einde van de tunnel te schijnen. Maar op korte termijn staan de meeste seinen nog op rood. De besmettingen blijven veel te hoog en de druk op de zorg is nog steeds zeer groot. In Bijbelse termen zijn wij  voorlopig nog in de woestijn. Juist nu moeten wij als christenen onze verantwoordelijkheid nemen en alles doen om het aantal besmettingen in te dammen. In de huidige omstandigheden zijn geduld, uithoudingsvermogen en veerkracht belangrijke waarden. In kracht van de troostende en helpende Geest van de Heer is er veel mogelijk.

Laten wij er zijn voor elkaar, juist ook voor mensen die in deze tijd extra eenzaam zijn. Een klein gebaar van humaniteit kan vaak het verschil maken. Een glimlach, een brief, een mail, een telefoontje, een klein cadeau of een mooie bos bloemen. Het is vaak een kleine moeite maar geeft groot plezier. Wij allen zijn kleine en kwetsbare mensen. Ons leven is geschonden en broos. Maar de Trooster en Helper kan ons bemoedigen en sterk maken. Laten wij volhouden. Nog even de woestijn accepteren voordat er hopelijk meer vrijheid en spontaniteit in het beloofde land mogelijk zal zijn.

Mgr. dr. Gerard de Korte
bisschop van ‘s-Hertogenbosch

Terug naar boven

Aanleveren intenties en kopij

De redactie van Gemerts Nieuwsblad heeft kennis geven om de krant voortaan alleen op dinsdagen uit te brengen.


Dat houdt in, dat de deadline voor het aanleveren van de intenties en kopij t.b.v. publicatie is verzet naar vrijdag 12.00 uur. D.w.z. dat alle intenties, die in de krant van dinsdag gepubliceerd moeten worden, al op de vrijdag ervoor in ons bezit moeten zijn.

Terug naar boven

Kerkbalans 2021 – Bisschop

Terug naar boven

Aanmelden vieringen i.v.m. Corona-virus

Beste Parochianen,


Zoals bekend, zijn de maatregelen i.v.m. Corona-virus aangescherpt.
In elke viering mogen maximaal 30 personen deelnemen.


U kunt zich daarvoor aanmelden bij de volgende personen:
Gemert: M. School 06-13065425 bellen do – vr tussen 13.00 en 16.00 uur
De Mortel: T. Keursten 362787/06-10648522 bellen vrijdag vanaf 18.00 uur
Bakel: P. v.d. Weijer 341665/06-33653958 bellen vrijdag vanaf 18.00 uur
Milheeze: B. van Thiel 0493-312238 bellen vrijdag tussen 15 en 20 uur
De Rips: B. Gelden 0493-599313 bellen do – vr – za vanaf 9.00 uur
Handel: N. Martens 322410/06-24927058 bellen do -vr vanaf 18.00 uur
Elsendorp: G. van Kessel 06-20868201 bellen do – vr – za vanaf 9.00 uur
Voor de doordeweekse vieringen is het aanmelden niet nodig gezien het aantal deelnemers.


De Eucharistieviering van zondag 11.00 uur in Gemert in de St. Janskerk wordt live uitgezonden via Omroep Centraal. In deze viering zullen alle intenties gebeden worden, die voor dit weekend zijn opgegeven. De intenties worden ook in elke kerk afzonderlijk gebeden.
De bisschoppen wijzen ook op de mogelijkheid om op zondag de Eucharistie op televisie te volgen, via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2.Extra achtergrond corona regels

De Nederlandse overheid heeft met ingang van woensdag 4 november strengere coronamaatregelen afgekondigd. Zoals u heeft kunnen lezen wordt er ten aanzien van de Kerken alleen vermeld dat met ingang van maandag 9 november het aantal personen bij een uitvaart tot 30 wordt beperkt en bij huwelijksvieringen tot 20.
De Nederlandse bisschoppen hebben naar aanleiding van deze verdere maatregelen laten weten dat het beleid ten aanzien van vieringen wordt gecontinueerd; dus maximaal 30 personen, aanmelden, 1,5 m afstand en mondkapje. We zijn uiteraard verheugd dat we eucharistie- en gebedsvieringen, Kleuterkerk wel kunnen blijven doen.
Maar de bisschoppen geven ook aan dat zij achter de maatregelen van de overheid blijven staan en de noodzaak om het aantal contacten te verminderen steunen.
In dat perspectief zullen wij de komende twee weken, dus tot 18 november, andere bijeenkomsten met volwassenen en/of kinderen in onze kerken of pastorieën niet laten doorgaan. Ik denk hierbij aan bijeenkomsten in het kader van de voorbereiding op de Eerste H. Communie, op het Vormsel, het Inspiratiecafé, etc. Kleine vergaderingen kunnen doorgang vinden mits alle maatregelen (maximaal 10 personen met in achtneming van de RIVM maatregelen) in acht worden genomen. Dus 1,5 m afstand, voldoende ventilatie en het dragen van een mondkapje tot je op je stoel zit.
We gaan ervan uit dat deze extra maatregelen van beperkte duur zijn en komen hierop terug zo vlug dat de overheid en de bisschoppen weer meer ruimte biedt.

Namens het parochiebestuur,
Jo Grouls
Vicevoorzitter

Openingstijden Pastoraal Bureau In Gemert en opgave misintenties.

Vanwege de Corona is het Pastoraal Bureau in Gemert vanaf 2
november 2020 alleen open op maandagmiddag tussen 14.00 uur en
16.00 uur.

Het is ook mogelijk om een misintentie te mailen naar:
administratie2@heiligewillibrordus.nl of telefonisch doorgeven via nr.
0492-361215 van maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur en het
bedrag van €12,00 over te maken op rekeningnummer:
NL45RABO0166126780
t.n.v. Parochie H. Willibrordus Gemert-Bakel
De aangeleverde intenties worden tijdens de viering van 11.00 uur in
Gemert, St. Janskerk gebeden.

Bestuur Parochie H. Willibrordus Gemert-Bakel.

Terug naar boven

Oproep kerkhofwerkers

Een oproep namens onze trouwe kerkhofwerkers….Het kerkhof St. Jan en de Algemene begraafplaats in Gemert worden wekelijks keurig geschoffeld door een aantal enthousiaste vrijwilligers.
Echter….de leeftijd gaat een rol spelen. Hun “visiteplaatje” zou toch doorgang moeten vinden. Vandaar dat zij een oproep willen doen aan enkele dames / heren om hen op woensdagmorgen van 8.00 uur tot 12.00 uur te ondersteunen in hun werkzaamheden op de beide begraafplaatsen.U wilt toch ook dat deze plaatsen een goed aanzicht houden?
Bent u in de gelegenheid en wilt u samen met deze gezellige club een handje helpen…
Neemt u dan contact op met onze koster tel. 361215. Hij is van maandag t/m donderdag te bereiken tussen 9.00 uur en 12.00 uur.


We hopen op uw medewerking.
Koster en begraafplaats werkers.

Terug naar boven