Nieuws en actualiteiten

De jaarlijkse actie Kerkbalans is er weer. Hieronder kunt u lezen wat dit inhoudt. Link naar het machtigingsformulier onder het... lees meer >

I.v.m., aanscherping van de corona -maatregelen is Pastoraal Bureau gesloten tot nader bericht  Intenties kunnen worden aangevraagd per e-mail publiciteit@heiligewillibrordus.nl ... lees meer >

Elke dag een beetje spirit!De Gerardus (dag)kalender, uitgebracht door Klooster Wittem, is een scheurkalendermet elke dag op de voorkant een... lees meer >

Als voorbereiding op het Vormsel organiseert de Vormselwerkgroep Gemert (St.Janskerk) een informatieavond voor jongeren in de leeftijd van 11 –... lees meer >

Aan alle ouders van mogelijke Communicanten (leerlingen van groep 4)Het is de laatste jaren niet meer zo vanzelfsprekend dat alle... lees meer >

Aan de ouders, verzorgers van de leerlingen van groep 8  van Bakel en Milheeze die dit jaar het Vormsel willen... lees meer >

Doel van het synodaal procesHet synodaal proces wil primair materiaal verzamelen voor het werkdocument dat zal worden geschreven voor de... lees meer >

Uitnodiging informatieavond over de Eerste Communie in De Mortel Aan alle ouders van mogelijke Communicanten, Het is de laatste jaren... lees meer >

Vormsel 2022 Aan de ouders, verzorgers en leerlingen van groep 8  van Bakel en Milheeze die in 2022  het Vormsel... lees meer >

Zijn er dames die af en toe willen zingen in een zanggroep tijdens een misviering inde St. Jan? Dan zijn... lees meer >

Kerkbalans 2022

De jaarlijkse actie Kerkbalans is er weer. Hieronder kunt u lezen wat dit inhoudt.

Link naar het machtigingsformulier onder het kopje financiën
Terug naar boven

Sluiting Pastoraal Bureau

I.v.m., aanscherping van de corona -maatregelen is Pastoraal Bureau gesloten tot nader bericht 

Intenties kunnen worden aangevraagd per e-mail publiciteit@heiligewillibrordus.nl 

Het bedrag van € 12,00 kunt u over maken op rekeningnummer: NL45RABO0166126780 t.n.v. Parochie H. Willibrordus Gemert-Bakel.

Terug naar boven

De Gerarduskalender is er weer…

Elke dag een beetje spirit!
De Gerardus (dag)kalender, uitgebracht door Klooster Wittem, is een scheurkalender
met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken, onder
het motto: “elke dag een beetje spirit”.
Op de achterkant staan afwisselend anekdotes, gedichten, bezinningsteksten,
puzzels en informatie over verschillende onderwerpen.
U kunt deze kalender kopen op het Pastoraal Bureau, Kerkstraat 2 te Gemert
gedurende de openingstijden op maandag en woensdag tussen 14.00 en 16.00 uur.


Een mooi cadeautje voor de feestdagen!

Terug naar boven

Vormsel informatieavond Gemert

Als voorbereiding op het Vormsel organiseert de Vormselwerkgroep Gemert (St.
Janskerk) een informatieavond voor jongeren in de leeftijd van 11 – 12 jaar en hun
ouders.
In onze parochie bereiden wij deze jongeren voor op het sacrament van het Vormsel.
De voorbereiding op dit Vormsel vindt samen met de ouders plaats..
Om jongeren en ouders te ondersteunen in het maken van een bewuste keuze tot
deelname aan het Vormsel, nodigen wij u – samen met uw kind – uit voor een
informatiebijeenkomst.
Specifiek de jongeren van de basisscholen in Gemert, echter ook zij die buiten
Gemert-Bakel de basisschool bezoeken, zijn welkom. Kan uw kind niet aanwezig
zijn, maar wilt u wel geïnformeerd worden dan bent u natuurlijk van harte welkom.
Voordat wij een datum plannen voor de informatieavond willen wij inventariseren
hoeveel geïnteresseerden wij kunnen verwachten.
De locatie voor deze informatieavond is de St. Janskerk te Gemert.
In onze kerk kunnen wij, conform de coronamaatregelen, iedereen een veilige plaats
bieden.


Wanneer u geïnteresseerd bent om de informatieavond te bezoeken, verzoek ik u
een mail te sturen naar: administratie2@heiligewillibrordus.nl
(o.v.v. aanmelding informatieavond Vormsel)
Wij ontvangen uw bericht graag vóór 18 december 2021.
Na uw aanmelding krijgt u via de mail de datum met tijdstip van de informatieavond
toegezonden.
Wij hopen van harte dat u en uw kind aan de vormselvoorbereiding deelnemen.


Vormselwerkgroep Parochie H. Willibrordus (Gemert).

Terug naar boven

Belangrijke informatie over de Eerste Communie

Aan alle ouders van mogelijke Communicanten (leerlingen van groep 4)
Het is de laatste jaren niet meer zo vanzelfsprekend dat alle kinderen van groep 4 van de
basisschool automatisch deelnemen aan de viering van de Eerste Communie. Het is steeds
meer gebruikelijk dat de ouders en zelfs de kinderen hierin een keuze willen maken.
Bij de voorbereiding van dit belangrijke sacrament is het van het allergrootste belang dat we in
ieder geval weten waar we wel of juist niet voor kiezen, een gemotiveerde keuze dus. Als je niet
weet waarom, kun je ook niet zomaar de goede keuze maken.
Wij als parochie HEILIGE WILLIBRORDUSPAROCHIE GEMERT – BAKEL
willen u bij deze keus graag een helpende hand bieden. Daarom geeft de werkgroep Eerste
Communie u als ouders een open informatieavond. Op deze avond willen we met u praten over
hoe de Eerste Communie een belangrijk onderdeel kan zijn in het samen kerk zijn. Tevens zal
worden toegelicht hoe dit jaar de voorbereiding op de Eerste Communie voor kinderen en
ouders zal zijn. Er is ook alle gelegenheid om vragen te stellen.
Heeft u belangstelling voor deze informatieavond dan nodigen wij u van harte uit om deel te
nemen.


De infoavond zal plaatsvinden conform de RIVM maatregelen en de richtlijnen van de
bisschop. Daarom is het noodzakelijk dat u zich aanmeldt.

Graag uw gegevens (naam, naam kind, adres, tel.nr , geb. datum kind en mailadres)
voor 1 december mailen naar:

E-mailadres: h.vanoort@kpnmail.nl


Na uw aanmelding wordt u geïnformeerd over de datum


Werkgroep Eerste Communie.

Terug naar boven

Vormsel 2022 Bakel en Milheeze

Aan de ouders, verzorgers van de leerlingen van groep 8  van Bakel en Milheeze die dit jaar het Vormsel willen doen.

De datum van het vormsel is bekend: 14 mei 2022 om 19.00 uur in de Willibrordus kerk in Bakel. Wij nodigen de ouders van de vormelingen die mee gaan doen met de voorbereidingen, uit op de informatieavond, deze is op donderdag 18 november om 20.00 uur in de Bakelaar, Schoolstraat 35 in Bakel. 

Wilt u nog extra informatie dan kunt u bellen naar 06-19480247

Met vriendelijke groet namens het Pastoraal team, 

 Yvet Schellekens, Anny Maas.

Terug naar boven

Doel Synodaal proces 2021 – 2023

Doel van het synodaal proces
Het synodaal proces wil primair materiaal verzamelen voor het werkdocument dat zal worden geschreven voor de bisschoppensynode van oktober 2023 in Rome. Tijdens deze synode zullen de aanwezige bisschoppen aanbevelingen doen die uiteindelijk door onze paus zullen worden verwerkt in een richtinggevend document. Deze tekst zal leidend zijn voor de marsroute van onze Wereldkerk naar de toekomst.


Kernwoorden
Paus Franciscus heeft ons ter bezinning drie belangrijke kernwoorden aangereikt die van wezenlijk belang zijn voor ons kerk-zijn: communio, participatie en missie. Voor menig parochiaan zullen deze woorden vrij abstract in de oren klinken. Vandaar dat ik ze graag enige invulling geef.

Communio
Communio is het Latijnse woord voor gemeenschap. Geen mens is een eiland. Integendeel, God heeft ons als sociale wezens geschapen. Alleen in verbondenheid met de Heer en elkaar kunnen wij uitgroeien tot gelukkige mensen. Tegen die achtergrond is onderlinge solidariteit heel belangrijk. Zo kunnen wij laten zien dat wij van Christus zijn. Onze Kerk vormt een gemeenschap van gemeenschappen. Als zij trouw is aan het onderwijs van Jezus vormt de Kerk een gemeenschap van geloof, hoop maar vooral ook van liefde. Paulus noemt de liefde de grootste van de christelijke deugden. En Ignatius van Antiochië noemt aan het begin van de tweede eeuw de christelijke gemeenschappen een liefdesbond. In de weerbarstigheid van het bestaan kan helaas de liefde ook verflauwen. Wij zien dat in de kerkgeschiedenis steeds weer gebeuren. Maar Gods Geest kan ons hart vernieuwen en het vuur van de onderlinge liefde aanwakkeren.

Participatie
Door de doop, het vormsel en de Eucharistie zijn wij geroepen om het geloof concreet gestalte te geven. Zowel in de parochie als in ons alledaagse leven. Toen ik in mei 2016 als bisschop in onze prachtige Sint Jan werd geïnstalleerd, heb ik de nadruk gelegd op de verantwoordelijkheid van het doopsel. Als bisschop kan ik in mijn eentje weinig bereiken. En dat geldt ook voor ieder pastoraal team in de parochie. Maar als wij onze gaven en talenten bundelen, zijn wij, in kracht van Gods Geest, tot veel in staat. Iedere christen is lid van het volk van God en is geroepen daar ook een bijdrage aan te leveren. Bij het woord participatie denk ik dus vooral aan de verantwoordelijkheid die wij hebben voor de voortgang van het kerkelijk leven en de vormgeving van onze samenleving. Wij zijn geroepen om tekens op te richten van Gods heerschappij. Overal waar liefde en dienstbaarheid worden geleefd, overal waar mensen leven vanuit vergeving en verzoening zien wij een lichtflits van het Koninkrijk dat God zelf voltooien zal.

Missie
Het zal duidelijk zijn dat een en ander ook te maken heeft met missie, het derde woord dat bij het synodale proces centraal staat. Wij spreken in onze dagen veel over onze missionaire opdracht. Een en ander heeft ook te maken met de zorgen die wij hebben over de voortgang van het evangelie in ons bisdom en ons land. De Kerk heb ik wel vaker vergeleken met een omgekeerde piramide. Aan de bovenkant zien wij veel oude mensen maar aan de onderkant helaas weinig jonge mensen. Tegen die achtergrond is een missionaire houding ontzettend belangrijk. In ons bisdom zetten wij, zoals u ongetwijfeld weet, in op het bevorderen van het familiepastoraat. Door gezinnen met jonge kinderen te helpen thuis het geloof te beleven, werken wij aan de opbouw van de Kerk van morgen.

Kerk is missie. Een Kerk die niet missioneert, heeft haar vitaliteit verloren. Gelukkig komen er juist in onze dagen allerlei missionaire projecten van de grond, zowel evangeliserend als diaconaal. Wij zijn geroepen om mensen bij Christus te brengen. Christelijk leven krijgt immers gestalte vanuit de vriendschap met Christus.

Tegelijk worden wij uitgenodigd om dienstbaar in het leven te staan. De laatste sociale encyclieken van onze paus Laudato Si en Fratelli Tutti kunnen ons inspireren tot een cultuur van het leven. Het gaat dan om de bescherming van kwetsbaar leven maar ook om maatschappelijke rechtvaardigheid en het beschermen van de aarde die ons draagt en voedt. Voor de toekomst van de Kerk in onze streken moeten wij hopen dat de missionaire initiatieven in ons land door God gezegend mogen worden.

Kernthema’s
Om het synodale proces focus te geven heeft het Vaticaan tien thema’s geformuleerd. De Nederlandse bisschoppen hebben daaruit drie thema’s gekozen om de focus verder toe te spitsen: vieren, medeverantwoordelijkheid voor missie en dialoog in Kerk en samenleving.

Wij willen het gesprek in de bisdommen concentreren, al kunnen de zeven andere thema’s vanzelfsprekend onderwerp van dialoog zijn. De keuze voor de drie kernthema’s komt enerzijds voort vanuit het besef van de kwetsbaarheid van Kerk en geloof in onze streken, maar wordt evenzeer gevoed door de hoop dat ons katholiek geloof ook in ons land toekomst heeft. Vanuit de aanbidding van God in het vieren van de liturgie, heel bijzonder van de Eucharistie, worden wij gevoed om onze verantwoordelijkheid voor de missie van de Kerk gestalte te geven. Tegelijkertijd krijgen wij inspiratie om het evangelie van Christus concreet te leven in de wereld van vandaag. Graag nodig ik onze gelovigen, heel bijzonder ook de pastorale teams en parochiebesturen, uit om met het synodale proces aan de slag te gaan. Voor de bespreking van de verschillende kernthema’s zullen vragen worden aangereikt. Resultaten van onderlinge gesprekken maar ook individuele reacties zijn welkom op het bisdomkantoor. U krijgt daar nog informatie over.

Tot slot
Zondag 17 oktober is  het synodale proces gestart in ons mooie bisdom. Wij gaan samen op weg, met mensen binnen en hopelijk ook buiten de Kerk. Het worden maanden van intensief luisteren om zo, in de veelheid van stemmen, de stem van Gods Geest te onderscheiden. Wat zegt de Geest tot de Kerk van ’s-Hertogenbosch vandaag? Wij zullen de oogst van het luisterproces samenbundelen in een kerkprovinciaal rapport en doorgeven aan het synodesecretariaat in Rome. Uiteindelijk zal de stem van het volk van God de bisschoppen, die deelnemen aan de synode van oktober 2023, kunnen inspireren. Daar wordt de koers van de Kerk verder uitgestippeld, in nauwe verbondenheid met onze dierbare paus als voorzitter van de liefdesbond die onze Kerk is en steeds meer moet worden.

Mgr. dr. Gerard de Korte
Bisschop van ’s-Hertogenbosch

Terug naar boven

Eerste Communie in De Mortel

Uitnodiging informatieavond over de Eerste Communie in De Mortel

Aan alle ouders van mogelijke Communicanten,

Het is de laatste jaren niet meer zo vanzelfsprekend dat alle kinderen van groep 4 en 5 van de basisschool automatisch deelnemen aan de viering van de Eerste Communie. Het is steeds meer gebruikelijk dat de ouders en zelfs de kinderen hierin een keuze willen maken.

Bij de voorbereiding van dit belangrijke sacrament is het van het allergrootste belang dat we in ieder geval weten waar we wel of juist niet voor kiezen, een gemotiveerde keuze dus. Als je niet weet waarom, kun je ook niet zomaar de goede keuze maken.

Wij als parochie Gemert-Bakel willen u bij deze keus graag een helpende hand bieden. Daarom geeft de werkgroep Eerste Communie u als ouders een open informatieavond. Op deze avond willen we met u praten over hoe de Eerste Communie een belangrijk onderdeel kan zijn in het samen kerk zijn. Tevens zal worden toegelicht hoe dit jaar de voorbereiding op de Eerste Communie voor kinderen en ouders zal zijn. Er is ook alle gelegenheid om vragen te stellen.

We nodigen daarom alle ouders uit van de leerlingen van groep 4 en 5, ook die buiten De Mortel naar school gaan, voor een informatieavond op:

Woensdag 13 oktober om 20.00 uur in Kindcentrum Kleinerf te De Mortel.

Deze avonden zijn niet alleen toegankelijk voor de ouders van kinderen die gedoopt zijn, ook de ouders die hun kinderen niet hebben laten dopen zijn van harte welkom. Deelname aan deze avond schept geen enkele verplichting. Wij hopen dat velen van u aan deze avond zullen deelnemen.

Graag onderstaand strookje inleveren voor woensdag 6 oktober  aan de leerkracht van groep 4/5 of in de brievenbus bij Pastoor v.d. Eindestraat 21 te De Mortel.

Ook als u al besloten heeft om niet deel te nemen vragen wij u om het strookje in te leveren. 

Werkgroep Eerste Communie.


__________________________

O Ja, wij komen naar de informatieavond te De Mortel met        O 1 pers.         O 2 personen*

O Nee, wij zijn verhinderd, maar onze zoon/dochter wil wel deelnemen aan het communieproject*

O Onze zoon/dochter neemt niet deel aan het project*

Naam:……………………………………………………………………………………………………..

Ouders van:………………………………………………………………………………………………

Adres:……………………………………………………………………………………………………..

Telefoonnummer:…………………………………………………………………………………………

Geboorte datum:………………………………………………………………………………………..

E-mailadres:……………………………………………………………………………………………..

* svp aankruisen wat van toepassing is.

Terug naar boven

Vormsel Bakel – aanmeld formulier

Vormsel 2022

Aan de ouders, verzorgers en leerlingen van groep 8  van Bakel en Milheeze die in 2022  het Vormsel willen doen.

Dit jaar willen we starten met de hulp van jullie ouders om de vormselvoorbereidingen mee te gaan begeleiden.

Wilt (u en) uw kind deelnemen aan de voorbereidingen, dan vragen we u om onderstaande strook in te vullen en door te geven aan administratie2@heiligewillibrordus.nl zodat we inzicht krijgen hoeveel vormelingen gaan deelnemen aan het vormselproject.

Na 8 oktober plannen wij een bijeenkomst over het verloop van de voorbereidingsbijeenkomsten.

Wilt u nog extra informatie dan kunt u bellen naar 06-19480247

Met vriendelijke groet namens het Pastoraal team, Annie Maas.

__________

Ik doe mee aan de Vormselvoorbereidingen 2022

Naam vormeling:……………………….…………………………………….

Naam ouder……………………………………………………………..

Adres :……………………………………………………………………

Telefoon :…………………………………………………………………….

E-mailadres:………………………………………………………..

Ik zit in de groep van :(naam leerkracht) …………………………..

Handtekening ouders:……………………………………………………….

Terug naar boven

Een nieuw geluid…

Zijn er dames die af en toe willen zingen in een zanggroep tijdens een misviering in
de St. Jan? Dan zijn zij met ingang van 1 september a.s. van harte welkom om te
oefenen in het vergaderlokaal in de pastorie op de eerste en derde woensdag van de
maand om 14.00 uur tot 15.15 uur, daarna koffie/thee en we stoppen om 15.45 uur.


En zijn er kinderen van de basisscholen die willen zingen of een instrument willen
bespelen tijdens kinder- en familievieringen dan zijn zij met ingang van 15 september
eveneens op de eerste en derde woensdag van de maand welkom in het
vergaderlokaal van de pastorie van de St. Jan om te oefenen. Vanaf 15.45 uur inloop
en een drankje en vervolgens oefenen van 16.00 uur tot 17.00 uur.


Opgeven bij Thea Grouls of Antoinette van Deursen via mail:
theagroulscolen@hotmail.com
antoinettevandeursen@gmail.com


Wij horen graag van jullie!
Met vriendelijke groet,


Thea en Antoinette

Terug naar boven