Nieuws en actualiteiten

03-08-2020

Kruisteken

I. Het Kruis en het christelijk geloofDe apostel Paulus schrijft: "Ik moge ervoor bewaard blijven in iets anders te roemen... lees meer >

In het Gemerts Nieuwsblad van 7 juli 2020 is uitgebreid een verslag gepubliceerd over de aanpassingen in het Masterplan voor... lees meer >

13-07-2020

Wandelen

Beste parochianen en geïnteresseerden, Velen van u kennen waarschijnlijk het Bijbels verhaal van de twee leerlingen op weg naar Emmaüs.... lees meer >

Tijdens de vakantie periode (vanaf 13 juli t/m 17 augustus) is het Pastoraal Bureau alleen op maandagen geopend van 14.00... lees meer >

29-06-2020

Spelregels

Een misintentie kan vanaf 1 juli weer worden opgegeven bij de diverse pastorale steunpunten en het pastoraal bureau in Gemert... lees meer >

Hoe denkt u dat u zich zult voelen als u een dezer dagen weer naar de kerk kunt gaan? Misschien... lees meer >

Een kaartje om eraan te herinneren dat geluk dichterbij is dan je soms denkt.

In het verhaal van Lucas (Hand. 1,4-8) over de christelijke gemeenschap van Jeruzalem wisselen passages die handelen over het interne... lees meer >

De folder. link naar machtigingsformulier

Kruisteken

I. Het Kruis en het christelijk geloof
De apostel Paulus schrijft: “Ik moge ervoor bewaard blijven in iets anders te roemen dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus” (Galaten 6,14). Voor Paulus is het kruis één van de twee kernbegrippen van het geloof; het andere is de verrijzenis. Voor de christenen is het kruis een teken van triomf geworden.

II. De betekenis van het kruisteken
1. De oorsprong van het kruisteken
Maar het kruis is nog niet het kruisteken. Het kruis is een voorwerp, het kruisteken is een merkteken dat men aanbrengt. Tertullianus schrijft rond het jaar 200 dat de christenen het kruisteken maken bij uitgaan en thuiskomst, aan tafel, bij het slapen gaan, kortom: “bij welke dagelijkse bezigheid ook”. De tekening met het kruis is als een zichtbare belijdenis van de naam. Als christenen hun gebed beginnen met het maken van een kruisteken, bidden zij ‘in de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest’.

III. Wanneer wordt het kruisteken gemaakt?
Het kruisteken kan op elk moment gemaakt worden. Het is gebruikelijk om het te maken op bepaalde momenten in het gebed, en als antwoord op een zegening van een priester.

Tijdens de eucharistie
Natuurlijk is iedere gelovige ook in de kerkdienst vrij om het kruisteken te gebruiken op ogenblikken die men zelf daarvoor geschikt acht. In de liturgie van de eucharistie zijn echter een paar momenten aan te wijzen waarop het vanouds gebruikelijk is geweest:

1) Bij het begin van de dienst tijdens de woorden “In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest”.

2) Bij het begin van de evangelielezing. Hier wordt het kruisteken gemaakt door met de duim van de rechterhand een kruisje te maken op voorhoofd, mond en borst. – D.w.z. geloven met het verstand (hoofd); belijden met de mond; het evangelie van Gods liefde uitdragen met heel ons wezen (hart).

3) Na het ontvangen van de heilige communie.

4) Wanneer de priester de slotzegen geeft.

 Op andere momenten
Bij de bediening van de andere sacramenten wordt ook vaak het teken van het kruis gemaakt. 

Het kruis staat voor reiniging en bevrijding van negatieve energie. Hier valt o.a. onder: zonde, ziekte, angsten, negatieve gedachten, verwarring, haat, bitterheid, egoïsme, elke vorm van disharmonie, onrust, onvrede enz. De zin van het kruisteken is wel, dat men zijn persoon wil stellen onder de bescherming van het kruis, kwade invloeden wil afweren of de zegen van God wil afroepen over andere personen of zaken. 

Als wij het kruisteken maken, kan het ons aan drie dingen herinneren:

Ten eerste aan onze oorsprong.

 Wij zijn er, omdat een God, die Liefde is, ons heeft gewild.

En deze God is een drie-een God: Vader, Zoon en heilige Geest.

 Dat is het kerngegeven van ons christelijk geloof.

Alleen omdat God drie personen in één God is, is God gemeenschap in zichzelf.

En alleen dan maakt het zin te zeggen, God is liefde, liefde in zichzelf.

Het kruisteken herinnert ons ten slotte aan de zin van ons leven:

 Want de uiteindelijke zin van ons leven is.

God te kennen, te beminnen en te dienen, zoals de catechismus zegt,

 om daardoor het eeuwig leven te verkrijgen en voor altijd bij God gelukkig te zijn.

Het gebaar van het kruisteken maakt ook dit duidelijk.

 Voor het kennen van God wijzen wij op het hoofd,

voor het beminnen van God op het hart  en voor het dienen op de schouders.

Een kruisteken is een zegenend gebaar over jezelf en anderen mensen. Johannes Chrysostomus (347-407) zag in het maken van het kruisteken een werktuig van het geloof, het verjagen van boze geesten ter voorkoming van ziekten en gevaar. Het kruisteken opent elk gebed. In kuisteken is een gebed zonder woorden. 

 + In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. 

P. Cândido S. Luhuma, CSSp 

Terug naar boven

Parochiekerk of theater…..?

In het Gemerts Nieuwsblad van 7 juli 2020 is uitgebreid een verslag gepubliceerd over de aanpassingen in het Masterplan voor de herbestemming van het kasteel in Gemert. Dit naar aanleiding van een presentatie op 2 juli jl. op het kasteel door Hylkema Erfgoed B.V.

Het parochiebestuur was tijdens die presentatie ook aanwezig en is nu verbaasd over de berichtgeving hierover in het Gemerts Nieuwsblad van 7 juli jl. Die berichtgeving is wat betreft de St. Janskerk niet volledig en niet correct. Er is zelfs sprake van een tendentieuze berichtgeving: de St. Janskerk zal en moet het nieuwe theater van Gemert worden!!

Het parochiebestuur en het bisdom ‘s Hertogenbosch hechten eraan om duidelijk te stellen dat dit niet gebeurt. Deze kerk is de parochiële kerk van de parochie H. Willibrordus Gemert-Bakel en zal niet aan de eredienst worden onttrokken. Het parochiebestuur neemt inderdaad samen met de Gemeente Gemert-Bakel en BL Huisvesting deel aan het onderzoek dat Hylkema Erfgoed B.V. in het kader van een Cultuurhuis voor Gemert-Bakel binnen het herbestemmingsproject van het kasteel uitvoert want de interesse van het bestuur is gericht op side-mogelijkheden voor dit kerkgebouw wat betreft dit aspect en het bestuur constateert nu dat het zoekgebied cultuur zich uitsluitend richt op het kerkgebouw (zie structuurkaart Functies, versie mei 2020).

In alle berichtgeving hierover, niet alleen de vorige week in Het Gemerts Nieuwsblad, maar ook in de berichtgeving over de gemeenteraadsvergaderingen, worden stellingen geponeerd als of de kerk wordt omgebouwd naar een theater. Het parochiebestuur distantieert zich hiervan volledig.

Tijdens de presentatie op 2 juli jl. is ook gesproken over de ontsluiting van de appartementen binnen het bomencarré en het voorkomen van een grotere verkeersdruk op de Kasteellaan. Een oplossing is aangedragen via ontsluiting van het bomencarré naar de Komweg. Die schets is ook op die avond gepresenteerd maar daarop is geen weg getekend tussen twee kerkhoven door. Het tracé voor die weg liep in een boog om de gemeentelijke begraafplaats heen en volgt daarmee het al jaren aanwezige zandpad.

Toch wordt in het Gemert Nieuwsblad van 7 juli jl. vermeld dat de optie om een verkeersweg tussen beide kerkhoven aan te leggen met het parochiebestuur wordt besproken!

Waar die wens vandaan komt of waarop die berichtgeving in de krant is gebaseerd is niet bekend maar ook hier neemt het parochiebestuur het standpunt in dat er geen weg komt tussen beide kerkhoven.

Het parochiebestuur heeft gekozen een duidelijk en helder standpunt ten aanzien van de St. Janskerk te communiceren en vraagt met klem aan rapporteurs, notulisten, verslaggevers, ondernemers en gemeentelijke overheid om met een grotere nauwkeurigheid te berichten.

Namens het parochiebestuur,

Jo Grouls

Vicevoorzitter

Terug naar boven

Wandelen

Beste parochianen en geïnteresseerden,

Velen van u kennen waarschijnlijk het Bijbels verhaal van de twee leerlingen op weg naar Emmaüs. Teleurgesteld na de dood van Jezus keren zij huiswaarts. Alles lijkt verloren totdat zich een onbekende derde bij hen meldt en met hen meeloopt. Dit verandert hun zicht op alles.

Ook in onze tijd zijn velen van ons op zoek naar houvast. Wij zijn wel op weg maar waarheen en met welk doel?

Net zoals de Emmaüsgangers willen de pastores ook met u op pad gaan en wel door te wandelen in de mooie natuur rondom Gemert, Bakel en omstreken. Tijdens de wandeling willen wij praten, zwijgen, genieten, inspireren, troosten en bemoedigen. Samen willen wij spreken over geloofs- en levensvragen. Maar ook gewoon genieten van elkaars aanwezigheid en het mooie in de natuur dat ons gegeven is. Wij willen zo mogelijk een maal per maand een wandeling organiseren als de Corona regels ons dit toestaan.

Om dit mogelijk te maken zoeken wij enkele vrijwilligers die letterlijk met ons pad willen gaan. 

Bent u hierin geïnteresseerd of wilt u mee wandelen, meldt u zich dan bij onze secretaresse Marianne op het e-mailadres administratie2@heiligewillibrordus.nl.

De wandelingen zijn niet te lang of te moeilijk zodat iedereen die gezond is mee kan wandelen.

Voor eventuele vragen kunt u diaken Frank van der Geld (0653943813) benaderen.

Terug naar boven

Pastoraal Bureau in Gemert

Tijdens de vakantie periode (vanaf 13 juli t/m 17 augustus) is het Pastoraal Bureau alleen op maandagen geopend van 14.00 tot 16.00 uur.

Terug naar boven

Spelregels

Terug naar boven

Aanleveren van misintenties:

Een misintentie kan vanaf 1 juli weer worden opgegeven bij de diverse pastorale steunpunten en het pastoraal bureau in Gemert tijdens de daarvoor bestemde openingstijden.


U kunt ook een misintentie aanleveren via de mail publiciteit@heiligewillibrordus.nl en het bedrag van € 12,00 over te maken op rekeningnummer:
NL45RABO0166126780 t.n.v. Parochie H. Willibrordus Gemert-Bakel. o.v.v.
misintentie + naam en woonplaats.


Omdat de Gemerts Nieuwsblad voorlopig alleen op dinsdagen verschijnt en tijdens de vakantie andere openingstijden voor pastoraal bureau gelden, worden de intenties voorlopig niet gepubliceerd.


Natuurlijk worden de aangeleverde intenties wel gebeden in onze kerken in de door u gevraagde viering.

Terug naar boven

Mogen wij u een vraag stellen?

Hoe denkt u dat u zich zult voelen als u een dezer dagen weer naar de kerk kunt gaan? Misschien voelt u zich opgelucht en blij, maar misschien ook wat ongemakkelijk, omdat u het sinds half maart niet meer kon? Waarschijnlijk mist u een aantal bekenden? En misschien is het moment van het ontvangen van de H. Communie wel emotioneel, omdat u zich realiseert dat het iets bijzonders is om weer voor Gods aanschijn te staan. Want thuis verbonden met God is toch anders dan in het kerkgebouw.

In de afgelopen maanden zijn veel mensen door leed getroffen: ziekte, dood, eenzaamheid, verlies van werk, of onderbreking van studie. Beperkende maatregelen die half maart werden aangescherpt: geen kerkgang, geen sacramenten, online vieringen en beperkt pastoraal bezoek. Ouderen, zieken en stervenden, maar soms ook kinderen en jongeren, moesten fysieke contacten met familie en vrienden vermijden. Een schokkende ervaring in deze Corona tijd.  We leefden op afstand van elkaar. Een novum in de geschiedenis.

Langzaam komen er versoepelingen die, als alles goed gaat, het leven weer wat normaler maken. We zullen moeten blijven opletten, ook op elkaar. 

In juli gaan we in de weekenden weer samen vieren  maar voorlopig wel met beperkingen. U hoort hier binnenkort meer over.

We kunnen ons de vraag stellen wat het gebed ons in de afgelopen maanden heeft gebracht. Is het ons gelukt om te blijven bidden? Hebben we mogelijkheden gevonden om het thuis vol te houden? Meer mensen dan ooit hebben via allerlei media vieringen gevolgd. Die hebben dus in een behoefte voorzien. Welke invloed zullen de ervaringen met virtuele vieringen hebben op het kerkbezoek in de komende tijd? Dat is een vraag die velen zich stellen.

Laten wij ook positief lering trekken uit de afgelopen maanden:  er blijvend zijn voor elkaar, ons hart open stellen voor elkaar zodat wij als gemeenschap groeiend samen onze weg kunnen vervolgen……

Fragmenten uit een bisschoppelijk schrijven.

Terug naar boven

Bemoedigende spreuken

Een kaartje om eraan te herinneren dat geluk dichterbij is dan je soms denkt.

Terug naar boven

STUDEREN AAN HET SINT-JANSCENTRUM

In het verhaal van Lucas (Hand. 1,4-8) over de christelijke gemeenschap van Jeruzalem wisselen passages die handelen over het interne leven van de gemeenschap af met passages die handelen over het leven van deze gemeenschap naar buiten. Een aantal gebeurtenissen situeren zich als het ware in het huis van de gemeenschap, ‘de bovenzaal’. Dit huis van de gemeenschap bevindt zich echter midden in de stad Jeruzalem en de leerlingen trekken vanuit de bovenzaal telkens weer de stad en de wereld in. Dit basisschema in het verhaal van de Handelingen van de apostelen is het uitgangspunt voor alle parochies, wereldwijd tot op de dag van vandaag. 

Het verhaal laat ons toe te stellen dat er in het leven van de christelijke gemeenschap een dubbele dynamiek is. Enerzijds is er het onderlinge leven dat zich als het ware afspeelt in de bovenzaal, het kerkgebouw. Hier laat de gemeenschap zich vormen door het Woord en bespreekt zij de vragen die zich stellen. Hier bidden zij en vieren zij de Eucharistie. Hier ontmoeten zij elkaar en ondersteunen zij elkaar in vriendschap en solidariteit. Anderzijds leiden vanuit de bovenzaal grote deuren, die van de evangelisatie en die van de diaconie, naar buiten. Hier zijn de christenen in contact en in gesprek met mensen op zoek naar een zin voor hun leven, met zieken en armen, met een samenleving en een wereld die nood hebben aan een nieuwe adem en een nieuwe liefde. 

Het opleidingshuis van het bisdom – het Sint Janscentrum in Den Bosch – wil mensen opleiden om het onderlinge leven in de plaatselijke bovenzaal te versterken en de gemeenschap te stimuleren krachtig naar buiten te treden. Daartoe zijn er verschillende opleidingen: de priesteropleiding, de diaken- en catechistenopleiding, de opleiding godsdienstwetenschappen.
De priesteropleiding is een voltijdsopleiding. Aan de andere opleidingen kun je in deeltijd studeren zodat het te combineren is met zorg voor het gezin en of werk. Ben je geïnteresseerd? Kijk dan voor meer informatie (www.bisdomdenbosch.nl) op de website of stuur een bericht (ekleinpenning@bisdomdenbosch.nl). 

Terug naar boven

Kerkbalans 2020

De folder.

link naar machtigingsformulier

Terug naar boven