Nieuws en actualiteiten

1e Heilige Communie 2023 parochie Heilige Willibrordus Gemert Bakel. Beste ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van groep 4, Zondag 21 mei... lees meer >

Zonnebloem Gemert-Handel-De Mortel wil u allen uitnodigen voor een viering opzaterdag 8 oktober 2022 om 15.00 uur in Zorgboogcentrum Ruijschenbergh,Julianastraat... lees meer >

PAROCHIE H. WILLIBRORDUS GEMERT – BAKEL.september 2022 Met de herfstbladeren en de eikels die om je oren vallen, zijn demooie... lees meer >

Dierendagviering en zegening van de dieren en knuffels in de St Janskerk. Zie hier meer foto’s.

Ook onze kerken worden geconfronteerd met de hoge energieprijzen en daarombereiken ons vragen over welke maatregelen het parochiebestuur treft.Maar niet... lees meer >

Zoals u weet zijn bij het her-ontwikkelen van het kloostercomplex Nazareth en debijbehorende tuin de graven van de zusters geruimd... lees meer >

Met ingang van 1 september vindt er een wijziging plaats in het liturgischrooster. De zaterdagvieringen in de Rips zijn dan... lees meer >

Beste Meisjes en Jongens, Vormelingen. Wij hebben jullie hulp nodig! Je hebt er vast weleens van gehoord. Eenzame ouderen die... lees meer >

Parochie Heilige Willibrordus Gemert – Bakel start dinsdag 27 september eenAlpha cursus Wat is Alpha?Een eigentijdse 10-weken cursus over de kernpunten... lees meer >

Synodaal proces 2022

In dit document vindt u de beschrijving van de inhoudelijke thema’s en de vragen die
genoemd worden in de weblink van het bisdom van ’s-Hertogenbosch. Dit om u de
gelegenheid te geven om van te voren te reflecteren over de vragen die worden gesteld, of
om een (groeps)gesprek voor te bereiden. Overige mogelijkheden om een groepsgesprek
vorm te geven vindt u op www.bisdomdenbosch.nl/synode/ondersteunend-materiaal


Hoofdthema
Bij het verkondigen van het evangelie is een synodale kerk “samen op weg”.
Wat betekent ‘samen op weg’ voor u?
Hoe vindt het ‘samen op weg zijn’ plaats in uw lokale kerk?
Welke stappen kunnen er worden gezet om het ‘samen op weg zijn’ te vergroten?Thema 1: Reisgenoten
In de Kerk en in de samenleving staan we zij aan zij op dezelfde weg. Om te kunnen
spreken over “samen Kerk zijn”, moeten we ook de vraag stellen wie onderdeel is van dit
“samen” in en buiten de kerk, om te zorgen dat we niemand vergeten.


Thema 2: Luisteren
Luisteren vereist een open geest en hart, zonder vooroordelen. Het lijkt wel of er
tegenwoordig meer wordt gepraat dan geluisterd. En als er veel wordt gepraat, worden
andere geluiden niet meer gehoord. Luisteren is een stuk lastiger dan praten. Om goed te
kunnen luisteren moet je open staan voor de mening van de ander, en hier ook geen
oordeel over vellen. Luisteren is heel belangrijk om “samen Kerk zijn” vorm te geven.


Thema 3: De mogelijkheden om ons uit te spreken
We zijn allemaal uitgenodigd om met moed en vrijmoedig te spreken, verbonden in
vrijheid, waarheid en dienstbaarheid. Iedereen mag zijn of haar verhaal vertellen. Dit
natuurlijk in alle vrijheid. Als iedereen mag vertellen wat belangrijk is, moet dit verhaal
ook, ondubbelzinnig in liefde kunnen worden ontvangen. Ook moeten we kunnen zeggen
wat belangrijk is voor ons.


Thema 4: Vieren
‘Samen op reis’ kan alleen als dat gebaseerd is op gemeenschappelijk luisteren naar het
Woord en de viering van de Eucharistie. We vieren ons geloof.
Wat betekent voor u het samen vieren van ons (katholiek) geloof?
Krijgt u door het vieren zin om ‘samen op weg te gaan’, Kerk te zijn?
Hoe inspireren gebed/meditatie/eucharistie u?
Bent u tijdens een viering wel eens geraakt door het Woord van God, door Jezus die
zichzelf geeft aan u? Hoe neemt u dit mee in uw dagelijkse leven?Thema 5: Medeverantwoordelijk voor missie
Synodaliteit staat in dienst van de missie van de Kerk, waarbij al haar leden worden
opgeroepen om deel te nemen. We zijn allemaal missionaire leerlingen.
Wat ziet u als de missie van de Kerk?
Ziet u waar ons geloof handen en voeten krijgt in het leven van iedere dag?
Hoe helpt u mee aan de opdracht om het Evangelie te verspreiden?
Hoe kunnen wij elkaar helpen om daar nog meer werk van te maken?Thema 6: Dialoog in Kerk en samenleving
Dialoog vereist doorzettingsvermogen en geduld, maar maakt ook wederzijds begrip
mogelijk.
Wie komen we (als Kerk) allemaal tegen in onze wijk, dorp of stad?
Hebben we oog voor wat er rondom ons (als Kerk) gebeurt?
Welke noden ziet u in het huidige Nederland en de wereld?
Hoe kan de Kerk een bijdrage leveren aan het lenigen van de noden in onze omgeving?
Waar vindt in uw parochie het gesprek plaats tussen uw Kerk en de samenleving?
Denkt u dat er kansen liggen voor de Kerk om in gesprek te gaan met de samenleving?
Wat kan de Kerk leren van de samenleving?Thema 7: Het gesprek met andere Christenen
De dialoog tussen christenen van verschillende herkomst, verenigd door één doop heeft
een bijzondere plaats op de synodale weg. Ondanks de grote verschillen, zijn er ook veel
overeenkomsten tussen de verschillende christelijke kerken. Het is daarom belangrijk om,
als we spreken over de “samen Kerk zijn”, ook te spreken over de verbondenheid met
andere christenen.


Thema 8: Gezag en participatie
Een synodale kerk is een participerende en medeverantwoordelijke kerk. Om samen Kerk
te zijn, is het ook belangrijk dat er genoeg mensen meedoen en verantwoordelijkheid
willen dragen. De wijze waarop er leiding wordt gegeven binnen de kerk, heeft hier
invloed op.


Thema 9: Onderscheiden en beslissen
Op een synodale wijze worden beslissingen genomen door onderscheiding, gefundeerd op
een consensus die voortkomt uit de gemeenschappelijke gehoorzaamheid aan de Geest.
Beslissingen nemen is binnen de Kerk is meer dan zomaar een keuze maken of een
meerderheid van stemmen. Er spelen vaak veel belangen, verlangens en emoties mee. Het
onderzoeken van deze invloeden op de beslissing heet onderscheiden. Zo wordt geprobeerd
om er achter te komen wat de Heilige Geest ons wil zeggen, via de gehele
kerkgemeenschap.


Thema 10: Onszelf vormen in synodaliteit
De spiritualiteit van samen-op-weg-gaan is geroepen een lerend principe te worden voor de
vorming van de menselijke persoon en van de christen, van families, en van de
gemeenschappen. Als we samen Kerk willen zijn, samen op weg willen gaan, moeten we
accepteren dat het niet altijd gaat zoals we verwachten. “Samen Kerk zijn” schept ook de
verwachting dat we veranderen, onszelf vormen, en lerend onderweg zijn. Dat is namelijk
wat samen-op-weg-gaan van ons vraagt.______________________________________________________

Geachte betrokkene bij het bisdom ’s-Hertogenbosch,
Vanaf oktober 2021 is binnen de katholieke Kerk een synode van start gegaan, met als thema
synodaliteit, oftewel “samen op weg”. Dit is een proces dat verschillende fases kent. De eerste fase
vindt plaats in de bisdommen, en is een fase van luisteren: Wat zeggen de mensen in het bisdom van
’s-Hertogenbosch over onze Kerk, en over de thematiek die is aangedragen door het
Bisschoppensecretariaat in Rome? Het bisdom ‘s-Hertogenbosch nodigt u van harte uit om deel


te nemen aan de synodale raadpleging.
De fase die hier op zal volgen is een fase van onderscheiding, en vervolgens zullen in oktober 2023
bisschoppen van over de hele wereld bijeenkomen om samen te spreken en de paus te
adviseren over de toekomst van de Katholieke Kerk, tijdens een Bisschoppensynode.


Wat zijn de thema’s?
Het onderwerp van de bisschoppensynode luidt voluit ‘Voor een synodale Kerk:
gemeenschap,
participatie en missie’. Om over dit onderwerp en de kernwoorden in gesprek te gaan, zijn er
vanuit Rome tien thema’s aangereikt. De Nederlandse bisschoppen hebben drie thema’s
uitgekozen waar in het bijzonder de aandacht naar uitgaat: Vieren,
Medeverantwoordelijkheid voor missie, Dialoog in Kerk en samenleving.
U kunt over
elk van de thema’s het gesprek aangaan in de eigen parochie, met vrienden of familie of in
een vereniging. Ook als u niet in staat bent om met een groep over de thema’s te spreken,
kunt u uw gedachten over de thema’s doorgeven. In alle gevallen neemt onze bisschop,
Mgr. Gerard de Korte graag uw bijdrage in ontvangst. Alleen zo kan hij uw stem laten horen
tijdens de synode.


Wij vragen u om voor 1 mei 2022 uw gedachten over de thema’s door te geven via de
onderstaande weblink, die is ontwikkeld in opdracht van het bisdom door onderzoekers
van de Erasmus Universiteit Rotterdam. De weblink kan gebruikt worden door:
(a) gespreksleiders om verslag te doen van een groepsgesprek,
(b) individuen die hun gedachten willen doorgeven na een groepsgesprek
(c) individuen die niet hebben kunnen deelnemen aan een groepsgesprek
(d) individuen die namens iemand anders input willen aanleveren (bijv. namens iemand
die digitaal minder vaardig is, geen computer heeft, of niet goed in staat is om
antwoorden te typen)
De weblink is meerdere keren te gebruiken, bijvoorbeeld als u niet alle thema’s in één keer
wilt behandelen, en u uw input wilt spreiden over verschillende weken.


Hieronder vindt u de weblink, zowel Nederlandstalig als Engelstalig:
Nederlandstalige weblink:
https://erasmusuniversity.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_4GCzTuHCH2XAvPM?Q_Language=NL
Engelstalige weblink:
https://erasmusuniversity.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_4GCzTuHCH2XAvPM?Q_Language=EN


In de bijlage volgen ten slotte de thema’s en de inhoudelijke vragen die in de weblink aan bod
komen (de door de bisschoppen uitgekozen thema’s zijn onderstreept, en de bijbehorende vragen
schuin gedrukt). U kunt zelf kiezen op welke thema’s en vragen u wilt ingaan, en er is ook nog de
optie om uw mening te geven over andere onderwerpen.
Meer informatie over de synode kunt u hier vinden: https://www.bisdomdenbosch.nl/synode/
Namens onze bisschop danken wij u hartelijk voor alle bijdragen.Met vriendelijke groet,
Namens de synodewerkgroep,