Nieuws en actualiteiten

Kinderkerstviering in onze parochie op kerstavond 24 december. Sinterklaas is bijna vertrokken, de voorbereidingen voor de kerstvieringen zijn in volle... lees meer >

Gospelkoor Ringshout is een koor met ongeveer 27 leden. De muziek die zij zingen, de naam van het koor zegt... lees meer >

PAROCHIE H. WILLIBRORDUS GEMERT – BAKELNovember 2019, 2e jaargang Bijdrage Bestuur:De maand, waarin…….- Het Ceciliafeest weer uitbundig is gevierd en... lees meer >

Geef licht…….Ook dit jaar komen we in de advent elke zondag vanaf 1 december om 10.30 uur bij elkaar in... lees meer >

De Gerardus (dag)kalender 2020, uitgebracht door Klooster Wittem, is eenscheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt... lees meer >

Als een dierbare overlijdt komt er heel veel op je af. Naast het verdriet om het verlies moet je zo... lees meer >

‘Het is goed dat er regionale parochies worden gevormd, dat parochies loyaal gaan samen werken, hun eigen belangen durven overschrijden... lees meer >

Wie gevormd wil worden in tiener en jongerenwerk voor de parochie die is van harte welkom zijn interesse kenbaar te... lees meer >

Velen hebben zich de afgelopen week tot het parochiebestuur gewend en aangegeven dat het kerkhof naast de (voormalige) Gerarduskerk er... lees meer >

1. Het bestuur van de Stichting Esdonkse Kapel is verantwoordelijk voor het beheer van de Kapel. De Parochie is verantwoordelijk... lees meer >

Nieuwsbrief november

PAROCHIE H. WILLIBRORDUS GEMERT – BAKEL
November 2019, 2e jaargang


Bijdrage Bestuur:


De maand, waarin…….
– Het Ceciliafeest weer uitbundig is gevierd en er weer
welverdiende Gregoriusonderscheidingen zijn uitgereikt aan
onze koorleden in Elsendorp, Gemert, De Mortel en
Bakel……..
– Een Pauselijke Onderscheiding is toegekend aan een
parochiaan in Elsendorp….
– De patroonheilige van onze parochie speciaal is herdacht….
– Er is nagedacht over het doel van de Vastenactie 2020…
– Er weer bijeenkomsten plaats hebben gevonden vanuit de
initiatiefgroep om wensen en ideeën te inventariseren voor
de pastorale toekomst…..
– Het Jongerenpastoraat en het Inspiratie café weer
mogelijkheden hebben geschapen om met elkaar in gesprek
te gaan…….
– Eindelijk het herstel van de waterschade zichtbaar is
geworden in de vorm van vervangend meubilair en
apparatuur…….
– Wij samen met de VVV rondom de tafel hebben gezeten om
m.b.t. de excursies in de kerk St. Jan en het bezoek aan
de Gewelven de puntjes op de i hebben gezet…..
– De activiteiten rondom Handel 800 steeds meer vorm
beginnen te krijgen….
– De tractor “het rode monster” is ingezegend om ten behoeve
van het Processiepark in Handel haar diensten te kunnen
bewijzen….
– De gezamenlijke C.K.’s weer bijeen zijn geweest om met
elkaar het wel en wee van hun kerkdorp naar voren te
brengen….
– Een folder voor Kerkbalans 2020 door vrijwilligers
professioneel is ontworpen en ingevuld. De praktische gang
van zaken komt komende maand aan de orde….
– De kaarsenleveranciers weer een offerte uit mogen brengen
voor de levering van kaarsen, hosties en miswijn voor de
komende 3 jaren….
– Het idee is geopperd om in Zorgboogcentrum Ruijschenbergh
nostalgische uurtjes te creëren door het tonen van “het
dagboek van een herdershond”…..
– Wij het einde van het jaar 2019 steeds dichter
naderen……..


Bestuur Parochie H. Willibrordus Gemert-Bakel.


Bijdrage pastores:


“Zoals geschreven staat in de profeet Jesaja: ‘zie, Ik zend mijn bode voor u uit, om uw weg te banen; een stem roept in de woestijn: bereidt de weg van de Heer, maakt zijn paden recht” (Mal. 3,1; Jes. 40,3; Mc 1, 1-3).


Vol verwachting klopt het hart van kinderen in deze tijd, want ze verwachten allemaal iets moois of iets fijns te krijgen van Sinterklaas. Maar advent en Kerstmis roepen ook een andere verwachting op. De tijd die donker is, korte dagen, lange avonden en nachten. Kaarsen en lichtjes kunnen weer vroeg aan, licht maken binnenshuis.


Advent is een Christelijke periode van inkeer en toeleven naar het feest van Kerst, de langverwachte komst van de door God gezondene (Messias), de gezalfde (Christus) die de relatie tussen God en mensen weer goed zou maken. Het woord ‘advent’ is afgeleid van het Latijn: adventus (=komst, er aan komen) en advenire (= naartoe komen). Letterlijk betekent Advent: God
komt naar ons toe.


Het is de voorbereidingstijd op het Kerstfeest, de geboorte van Jezus Christus in onze mensengeschiedenis ruim 2000 jaar geleden. Eveneens is de Advent de periode van verwachting van Jezus’ wederkomst op het einde der tijden, wanneer God alles in allen zal zijn. Advent begint op zondag vier weken voor Kerstmis, dus de zondag tussen 26 november en 4 december; dit jaar begint de Advent op 1 december. De zondagen van deze tijd heten 1e, 2e, 3e, 4e zondag van de Advent. De zondag van de eerste week van advent is het begin van het kerkelijk jaar. Zo leven wij in de Advent naar het kerstfeest toe, opdat Jezus, Emmanuel God-met-ons, ook in ons eigen leven geboren mag worden. In deze periode worden wij uitgenodigd een grondhouding van verwachting en openheid aan te nemen. Wij maken ons hart klaar om Hem te ontvangen en opnieuw binnen te laten.


Iedere zondag van de Advent wordt er een kaars ontstoken. We zien uit naar de komst van Jezus, ‘het Licht der wereld’. Hoe meer kaarsen van de adventskrans branden, hoe meer licht er is, dat wil zeggen hoe dichter Jezus, het Licht, nabij is. De adventskrans is gemaakt van dennengroen; groen uit de natuur dat de winter trotseert. Het paarse lint dat doorheen het groen is geslingerd, spoort ons aan tot bezinning en inkeer. De priester draagt in deze adventstijd daarom een paarse kazuifel en stola. Want paars is de kleur van bezinning, boete en bekering.


In de advent wordt het ‘Eer aan God’ (Gloria) niet meer gebeden of gezongen. Want dit vreugdelied zongen de engelen in Betlehem pas bij de geboorte van Jezus. We zingen het in de Advent niet, omdat de Advent een tijd van bezinning is: zo klinkt het met Kerstmis weer als een nieuw lied. Dat nieuwe lied mogen we met Kerstmis met de engelen meezingen, vol blijdschap om de geboorte van Jezus.


Het hoofdmotief van de advent is de verwachting van de komst des Heren in de viering van Kerstmis, waarin het mysterie van de menswording wordt geactualiseerd (‘Vandaag is Christus geboren’; ‘nieuwe geboorte’; deze komst is de verschijning van de Godmens; epiphanie, adventus). Tegelijkertijd is de advent echter verwachting van de wederkomst van de Heer op het einde der tijden waarin het Rijk Gods definitief doorbreekt. Het gaat hierbij niet alleen om de geboorte van het kerstkind, de komst van Jezus Christus in onze menselijke zwakheid. Het gaat ook om de komst van Christus in ons eigen leven, hier en nu. Het gaat om het hervinden van geestkracht als we kunnen leven in de vreugdevolle verwachting van de wederkomst van Christus in volle glorie bij de voltooiing van de schepping. We spreken dan over de drievoudige komst van Christus in verleden, heden en toekomst. Hij komt ons tegemoet omdat wij mensen steeds maar onderweg blijven in ons leven, met al zijn ups en downs. Dat ervaart elke mens, zowel de gelovige als de minder gelovige. Onderweg zijn betekent ergens naartoe gaan, het is verwachten, uitzien naar iets. Het is kunnen blijven verlangen. Die spanning wordt opgeroepen in de advent. Want we zijn nu eenmaal verlangende mensen, steeds weer zien we uit naar het volgende, naar iets anders. Wie niets meer heeft om naar uit te zien, leeft niet echt. Hij leeft dan als een dode. Slechts verwachting geeft het leven zijn spankracht. Wie niets verwacht in het leven is als een boog zonder koord. Verwachting ligt in het leven zelf. De lente verwacht de bloesem, de zomer de oogst, de herfst verwacht de kleuren en de winter verwacht het nieuwe leven. Zo ook geeft verwachting aan mensen kracht om staande te blijven. In de heilige Willibrordus parochie, Gemert-Bakel, verwacht men soms haast een wonder om het tij te keren! Maar voor mensen die echt attent zijn, is dat wonder al begonnen. We zien overal initiatieven die door mensen gedragen worden zodat Gemert-Bakel opnieuw kan bloeien en juichen: de Bijbelgroep, de pastoraatsgroep, de adviesgroep, de jongerengroep, het inspiratie café. Er is genoeg te beleven en het groeit steeds verder uit. Maar het vraagt inzet en openheid van ons allen; het vraagt openheid voor de toekomst. We worden gelukkig als we kansen zien om de handen uit de mouwen te steken. In die zin kan gezegd worden dat de toekomst in onze handen ligt. Samen zijn we sterker dan alleen. Wat voor ieder van levensbelang is, dat we het innerlijk vuur van het geloof nooit laten doven. “Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft”.


In de hoop op een betere toekomst voor ons allen en voor onze parochiegemeenschap mogen wij geloven dat de geboorte van Jezus Christus iets nieuws in ons midden mag brengen, zodat we samen kunnen bouwen aan een parochie waarin iedereen een plek mag hebben: ouderen, jongeren en kinderen. Met Gods zegen wens ik u een goede voorbereiding met het oog op de geboorte van Jezus, Messias en onze Heer.

Pastor Cândido S. Luhuma, CSSp